Dear friends, fans of boxing!

For more than 50 years I have been a boxing fan, both Olympic and professional. For the last 10-12 years professional boxing has been my passion, to which I have devoted a lot of time and emotion. Today I made the (probably irreversible) decision that professional boxing is out of my circle of interest. I have come to the conclusion that it is a waste of my time to be passionate about an area which is dirty, hypocritical and very far from the spirit of fair play. It has always been like that, but its distortions were within certain limits that have now been exceeded. I mean, first of all, to the practice of creating champions, who must win at all costs and at any price. I mean persons such as Saul Canelo Alvarez, Ryan Garcia or Shakur Stevenson, whose successes involve mafia structures, including promoters, television stations, boxing federations officials, judges and also crowds of paid propagandists from all over the world pretending to be objective journalists or sports commentators. This is a swamp with nothing to do with sport. Similarly, I assess the careers of 'boxers' based not on real skills, but on Youtube or Instagram. I may be from a different, bygone era, but this is certainly not my boxing anymore.
I have stopped updating my website. I will probably delete it in a month or two.

I wish everyone a Happy New Year 2021.

 

Дорогие друзья, поклонники бокса!

Более 50 лет я был фанатом бокса, как олимпийского, так и профессионального. Последние 10-12 лет профессиональный бокс был моей страстью, которой я посвятил много времени и эмоций. Сегодня я принял (возможно, необратимое) решение о том, что профессиональный бокс больше не входит в круг моих интересов. Я пришел к выводу, что это пустая трата моего времени, чтобы быть страстным в области, которая является грязной, лицемерной и не в духе честной игры. Она така и была всегда, но ей отклонения были в определенных пределах, которые сейчас превышены. Я имею в виду, прежде всего, процедуру создания чемпионов, которые должны выиграть любой ценой и любыми средствами. Я имею в виду таких персонажей, как Саул Канело Альварес, Райан Гарсия или Шакур Стивенсон, в успехах которых участвуют мафиозные структуры с участием промоутеров, телевизионных станций, представителей федерации бокса, судей, а также толпы платных пропагандистов со всего мира, выдающих себя за объективных журналистов или спортивных комментаторов. Это болото, не имеющее ничего общего со спортом. Аналогичным образом, я оцениваю карьеру "боксеров" не на основе реальных навыков и умений, а на Youtube или Instagram. Может быть, я и из другой, ушедшей эпохи, но это определенно уже не мой бокс.

Я перестал обновлять свой сайт. Я, вероятно, удалю его через месяц или два. Желаю всем счастливого 2021 года!


 

Drodzy przyjaciele, kibice boksu!

Przez ponad 50 lat byłem kibicem boksu, zarówno olimpijskiego, jak i zawodowego. Przez ostatnie 10-12 lat boks zawodowy był moją pasją, której poświęcałem wiele czasu i emocji. Dzisiaj podjąłem (zapewne nieodwracalną) decyzję, że boks zawodowy wypada z kręgu moich zainteresowań. Doszedłem do wniosku, że szkoda mojego czasu na pasjonowanie się dziedziną, który jest brudna, zakłamana i niezgodna z duchem fair play. Zawsze taka była, ale jej wypaczenia mieściły się w pewnych granicach, które obecnie zostały przekroczone. Chodzi mi przede wszystkim o proceder kreowania championów, którzy muszą wygrywać za wszelką cenę i wszelkimi metodami. Chodzi mi o takie postacie, jak Saul Canelo Alvarez, Ryan Garcia lub Shakur Stevenson, w których sukcesy zaangażowane są struktury mafijne obejmujące promotorów, telewizje, urzędników federacji bokserskich, sędziów, a także rzesze płatnych propagandzistów z całego świata udających obiektywnych dziennikarzy lub komentatorów sportowych. To jest bagno nie mające nic wspólnego ze sportem. Podobnie oceniam kariery „bokserów” oparte nie o rzeczywiste umiejętności, ale o Youtube lub Instagram. Może jestem z innej, minionej epoki, ale to na pewno nie jest już mój boks.

Zaprzestaję aktualizacji mojej strony. Prawdopodobnie za jakiś miesiąc lub dwa skasuję jej zawartość. Życzę wszystkim Szczęśliwego Roku 2021!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© Dariusz Chmielarski 2018